BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Vzdělanost a vzdělanostní politika v ČR"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Vzdělanost a vzdělanostní politika v ČR Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 68 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této diplomové práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2004

Klíčová slova

Politika, Vzdělávání

Abstrakt

Cílem diplomové práce je na základě teoretických znalostí sledovat a poskytnout informace o vybrané oblasti moderního vzdělávání – distančního vzdělávání – organizovaného ve spolupráci s ČZU v Regionálním středisku výchovy a vzdělávání v Mostě, a to pomocí prostředků sociologického výzkumu kvantitativního typu s použitím techniky dotazníku a polostandardizovaného rozhovoru. Respondenti budou rozděleni do tří kategorií – studenti/absolventi, pedagogové, organizační pracovníci. Teoretický rámec práce zahrnuje charakteristiku předmětu výzkumu (vzdělávání dospělých a Regionální středisko), prostředí výzkumu (město Most), metodiku sociologického výzkumu, stručný historický nástin vývoje vzdělávání, přehled systému vzdělávání a struktury vzdělávacích institucí, vzdělanostní politiku v České republice. Empirická část se soustřeďuje na shromáždění a zpracování speciálních informací – názorů na distanční výuku a její organizaci v Regionálním středisku výchovy a vzdělávání v Mostě. Závěry práce poslouží ke zkvalitnění distančního studia v objektu šetření na základě rozboru výsledků kvantitativního šetření.

Obsah

1. ÚVOD
1.1. Proč je vzdělání tak důležité?
2. CÍL A METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP (s využitím literární rešerše)
2.1. Obecný cíl práce
2.2. Vymezení předmětu a prostředí výzkumu
2.2.1. Předmět výzkumu
2.2.2. Prostředí výzkumu
2.3. Metodický přístup
2.3.1. Kvantitativní výzkum
2.4. Prameny a techniky sběru dat
3. VYMEZENÍ TEMATICKÉHO OKRUHU (s použitím literární rešerše)
3.1. Škola jako sociální systém
3.2. Historie školství v českých zemích
3.2.1. Dějinami krok za krokem
3.2.2. Historie školství v novodobých dějinách
3.2.3. Polarita totalitního a demokratického školství
4. VZDĚLANOSTNÍ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE
4.1. Vymezení pojmu vzdělávací politika
4.2. Hlavní strategické linie vzdělávací politiky v České republice
4.3. Bílá kniha jako klíčový dokument vzdělávací politiky
4.3.1. Změna cílů a obsahů vzdělávání
4.3.2. Zvyšování kvality vzdělávání
4.3.3. Vnitřní proměna školy
4.3.4. Pedagogičtí pracovníci jako nositelé změn
5. STRUKTURA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ V ČR
5.1. Předškolní vzdělávání
5.2. Základní vzdělávání
5.2.1. První stupeň základního vzdělávání
5.2.2. Druhý stupeň základního vzdělávání
5.3. Střední všeobecné a střední odborné vzdělávání
5.4. Terciární vzdělávání
5.4.1. Struktura úrovní terciárního sektoru vzdělávání
5.4.2. Institucionální struktura terciárního sektoru vzdělávání
6. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
6.1. Vzdělávání dospělých jako integrální součást vzdělávací soustavy
6.1.1. Typy vzdělávání dospělých a jejich charakteristika
6.2. Andragogická didaktika jako teorie výuky dospělých
7. MĚSTO MOST A JEHO REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
7.1. Z historie města Mostu
7.2. Regionální středisko výchovy a vzdělávání v Mostě (RSVV)
7.3. Spolupráce Regionálního střediska výchovy a vzdělávání v Mostě s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze
8. SOCIOLOGICKÉ ŠETŘENÍ
8.1. Sociologická metodologie
8.2. Kvantitativní přístup
8.3. Logické kroky při SEV kvantitativního typu
8.4. Podoba dotazovacích nástrojů a výběr respondentů
9. VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ
9.1. Výzkumná situace
9.2. Výsledky šetření u studentů/absolventů
9.2.1. Kvalita studia
9.2.1.1. Skladba předmětů a výuka
9.2.1.2. Organizace studia
9.2.2. Využitelnost studia v praxi
9.2.3. Celkové vyhodnocení ve vztahu k hypotéze
9.3. Výsledky šetření u pedagogů
9.3.1. Analýza odpovědí u provedených interview
9.3.2. Celkové vyhodnocení ve vztahu k hypotéze
9.4. Výsledky šetření u organizačních pracovníků
9.4.1. Analýza odpovědí u provedených interview
9.4.2. Celkové vyhodnocení ve vztahu k hypotéze
9.5. Shrnutí výsledků výzkumné sondy
10. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Seznam literatury
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Vzdělanost a vzdělanostní politika v ČR
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz