BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Vliv silniční dopravy na životní prostředí"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Vliv silniční dopravy na životní prostředí Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 96 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této diplomové práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Dopravní obslužnost, Externality, Životní prostředí

Abstrakt

Cílem této práce je proto identifikovat a shrnout doposud známé vlivy a důsledky lidské činnosti v oblasti silniční dopravy, které prokazatelně působí na životní prostředí v ČR. Zároveň je nutné podotknout, že jsme svědky mnoha dalších jevů, jejichž příčiny a následky nejsou ani známy nebo, ačkoliv je jen tušíme, zatím není možné vysvětlit, identifikovat nebo kvantifikovat jejich vliv, protože stupeň současné technické a technologické úrovně, výzkumu a vývoje zatím nedosáhl k tomu potřebné úrovně. Druhá část práce má seznámit s konkrétní dopravní stavbou, která byla realizována za účelem omezení negativních vlivů silniční dopravy vznikajících ve středně velkém městě.

Obsah

1. Úvod
2. Jednotlivé projevy negativních účinků silniční dopravy působící na životní prostředí
2.1 Emise škodlivin a jiných znečišťujících látek
2.2 Hluk
2.3 Nehodovost
2.4 Kongesce
2.5 Spotřeba neobnovitelných přírodních zdrojů
2.6 Prašnost
2.7 Otřesy a vibrace
2.8 Zábor půdy
2.9 Znečištění vod
2.10 Odpady z motorových vozidel
3. Ochrana životního prostředí před negativními externalitami ze silniční dopravy
4. Externí náklady ze silniční dopravy, způsoby jejich kvantifikace a možnosti jejich internalizace
4.1 Kvantifikace externích nákladů
4.2 Internalizace externích nákladů a požadavky kladené na její parametry
4.3 Možné postupy provedení internalizace externích nákladů
5. Analytická část – Dopravní stavba Přeložka železniční trati č. 064 v intravilánu města Mladá Boleslav („Zahloubení železniční
trati na Slovance“)
5.1 Úvodem
5.2 Situace před realizací
5.3 První návrhy – čtyři varianty řešení
5.4 Zvolená varianta k realizaci
5.5 Realizace stavby
5.6 Vliv stavby na životní prostředí, hodnocení situace po realizaci stavby
5.7 Fotografická příloha
6. Závěr
7. Seznam použitých zdrojů

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Formální a stylistickou stránkou se práce řadí k průměru. Náročnost na teoretické znalosti je průměrná a autor nedospěl k jasným závěrům. Nicméně autor poskytuje spektrum otázek, které k dalším analýzám vybízejí a poskytuje širokou přehledovou základnu v dané oblasti a širší popis vybrané případové studie. Práce je dostatečně vybavena tabulkami a grafy.
  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:1-2, výborně-velmi dobře

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Vliv silniční dopravy na životní prostředí
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz