BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Určení hodnoty vybraného podniku"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Určení hodnoty vybraného podniku Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 71 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Jan Brázda, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Porovnávací hodnota, Substanční hodnota, Tržní hodnota, Výnosová hodnota

Abstrakt

Diplomová práce na téma: „Určení hodnoty vybraného podniku“ pojednává o teorii oceňování a jejím praktickém využití na příkladu stanovení tržní hodnoty čistého obchodního jmění společnosti BRÁZDA-AUDIT, a.s. Tržní ocenění této společnosti bylo stanoveno k 31. 12. 2006 a slouží pro účel zhodnocení úspěšnosti podnikání s předpokladem pokračování stávající činnosti. Tržní hodnota obchodního jmění společnosti byla zjišťována ve dvou fázích: pro hlavní činnost zahrnující oceňování majetku a podniků a pro vedlejší činnost zahrnující pronajímání nemovitostí. Pro ocenění hlavní činnosti byly použity výnosové metody: DCF entity (diskontované peněžní toky), EVA (ekonomická přidaná hodnota), KČV (kapitalizované čisté výnosy). Vedlejší činnost byla oceněna s využitím metody: substanční, výnosové, porovnávací. Tržní hodnota čistého obchodního jmění společnosti BRÁZDA-AUDIT, a.s. byla odhadnuta na 13 253 tis. Kč. Hlavní činnost byla oceněna na 2 813 tis. Kč a vedlejší činnost na 10 440 tis. Kč. Orientační horní mez ocenění byla stanovena ve výši 17 623 tis. Kč, odpovídající dolní mez odhadu činí 11 776 tis. Kč.

Obsah

1 Úvod
2 Cíl a metodika práce
2.1 Cíl
2.2 Metodika
3 Literární rešerše - teoretické pojednání o podstatě, funkci a významu finanční analýzy
3.1 Definice podniku a jeho funkce v ekonomice
3.2 Účel ocenění podniku
3.3 Hladiny hodnoty podniku
3.4 Kategorie hodnoty
3.5 Charakteristiky vytvářející hodnotu podniku
3.6 Rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná
3.7 Tempo růstu
3.8 Riziko
3.9 Diskontní míra, kalkulovaná úroková míra a náklady kapitálu
3.10 Postup při ocenění podniku
3.11 Strategická analýza
3.12 Finanční analýza
3.13 Analýza a prognóza generátorů hodnoty
3.14 Sestavení finančního plánu
3.15 Ocenění podle zvolených metod
3.16 Ocenění podniku na základě analýzy výnosů
3.17 Ocenění podniku na základě analýzy trhu
3.18 Ocenění podniku na základě analýzy majetku
3.19 Ocenění na základě kombinace metod
3.20 Souhrnné ocenění podniku
3.21 Oceňování nehmotného majetku
3.22 Oceňování nemovitostí
3.23 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku, zásob a pohledávek
4 Popis firmy, technických a organizačních podmínek podniku
4.1 Základní údaje o společnosti
4.2 Charakteristika prováděných služeb
4.3 Historie společnosti
4.4 Management a struktura řízení
4.5 Porterův model – analýza vnějšího prostředí podniku
4.6 Zdrojový přístup – analýza vnitřního prostředí podniku
4.7 SWOT analýza – analýza celkového prostředí podniku
5 Souhrnné ocenění vybraného podniku
5.1 Primární podklady
5.2 Strategická analýza
5.2.1 Analýza vnějšího prostředí
5.2.2 Analýza vnitřního prostředí
5.3 Finanční analýza
5.3.1 Analýza absolutních ukazatelů
5.3.2 Analýza tokových ukazatelů
5.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů
5.3.4 Analýza poměrových ukazatelů
5.3.5 Faktorová analýza
5.3.6 Syntetické modely
5.4 Vyčlenění neprovozního majetku
5.5 Finanční plán
5.5.1 Projekce sazby daně z příjmů
5.5.2 Projekce výkazu zisku a ztráty
5.5.3 Projekce výkazu rozvahy
5.5.4 Projekce výkazu peněžních toků
5.5.5 Finanční analýza projekce výkazů
5.6 Ocenění čistého obchodního jmění – hlavní činnost
5.6.1 Náklady vlastního kapitálu
5.6.2 Průměrné vážené náklady kapitálu
5.6.3 Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF entity)
5.6.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA)
5.6.5 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů (KČV)
5.6.6 Souhrnné tržní ocenění hlavní činnosti
5.7 Ocenění čistého obchodního jmění – vedlejší činnost
5.7.1 Popis souboru nemovitostí
5.7.2 Substanční metoda
5.7.3 Výnosová metoda
5.7.4 Porovnávací metoda
5.7.5 Výsledné ocenění nemovitostí
5.7.6 Ocenění jiného neprovozního majetku
5.7.7 Souhrnné tržní ocenění vedlejší činnosti
5.8 Souhrnné ocenění čistého obchodního jmění
5.8.1 Bodový odhad tržní hodnoty
5.8.2 Intervalový odhad tržní hodnoty
5.8.3 Horní a dolní mez tržní hodnoty
6 Závěr
7 Seznam literatury
8 Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Určení hodnoty vybraného podniku
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz