BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Ochrana spotřebitele v ČR"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Ochrana spotřebitele v ČR Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 62 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ivana Janská, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Chování spotřebitele, Hospodářská soutěž, Ochrana spotřebitele

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá oblastí ochrany spotřebitele a souvisejícími tématy. Ve druhé kapitole je vytyčen cíl diplomové práce a přiblížena metodika práce, tzn. jakým způsobem byla práce zpracována a z jakých zdrojů bylo při vytváření práce čerpáno. Třetí a čtvrtá kapitola sumarizují pohled na spotřebitele z hlediska ekonomické teorie. Je v nich přiblížena historie teorie spotřebitele a předpoklady pro racionální chování spotřebitele. V první z těchto kapitol je taktéž zpracováno téma užitku ze spotřeby a způsoby jeho měření z pohledu dvou různých teoretických přístupů. Druhá z teoreticky zaměřených kapitol zaznamenává důvody vstupu spotřebitele na trh, příčiny ovlivňující spotřebitelovo chování, jaká existují omezení a co tato omezení způsobují. Dále zde byla rozebrána spotřebitelova rovnováha a v jaké situaci nastává jeho přebytek. Kapitola číslo pět vychází z platné právní úpravy České republiky. Jedná se především o rozbor nejdůležitějších zákonů, jenž problematiku ochrany spotřebitele zastřešují. Ochrana spotřebitele není zajištěna pouze existujícími zákony, tudíž zde byl přiblížen i institucionální rámec reprezentovaný především Parlamentem ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu. V neposlední řadě se na dodržování platných zákonů a praktikování ochrany spotřebitele v praxi podílejí občanské spotřebitelské organizace, kterým patří poslední část páté kapitoly. Případová studie v praktické části se snaží nastínit několik případů zaměřených na porušení práv spotřebitele v praxi.

Obsah

1. ÚVOD
2. CÍL PRÁCE A METODIKA
2.1 Cíl práce
2.2 Metodika práce
3. TEORIE CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE
3.1 Historie
3.2 Gossenovy zákony
3.3 Předpoklady racionálního chování spotřebitel
3.4 Měření užitku
3.4.1 Kardinalistická verze teorie užitku
3.4.2 Ordinalistická verze teorie užitku
3.4.2.1 Indiferenční křivka
3.5 Mezní míra substituce ve spotřebě
4. CHAREKTERISTIKA CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU
4.1 Důvody spotřebitele pro vstup na trh
4.2 Rozpočtové omezení
4.3 Optimum spotřebitele
4.4 Substituty a komplementy
4.5 Přebytek spotřebitele
4.6 Vliv důchodu na chování spotřebitele
5. OCHRANA SPOTŘEBITELE Z HLEDISKA PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY
5.1 Zákony
5.1.1 Zákon o ochraně spotřebitele
5.1.2 Zákon o technických požadavcích na výrobky
5.1.3 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
5.1.4 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
5.1.5 Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
5.1.6 Občanský zákoník
5.1.7 Zákon o cenách
5.1.8 Trestní zákon
5.1.9 Další zákony související s ochranou spotřebitele
5.2 Institucionální rámec ochrany spotřebitele
5.2.1 Parlament České republiky
5.2.2 Ombudsman
5.2.3 Ministerstvo průmyslu a obchodu
5.2.4 Státní dozorové organizace
5.3 Občanské spotřebitelské organizace
6. ANALÝZA KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ – PORUŠENÍ PRÁV SPOTŘEBITELE
6.1 Případ č. 1
6.2 Případ č. 2
6.3 Případ č. 3
6.4 Případ č. 4
6.5 Případ č. 5
7. ZÁVĚR
8. SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY
SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Ochrana spotřebitele v ČR
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz