BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Ocenění společnosti Moira CZ, a.s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Ocenění společnosti Moira CZ, a.s. Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 111 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Milena Kapinusová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

finanční analýza, oceňování

Abstrakt

Oceňovaný podnik si na trhu stojí dobře a má dostatek konkurenčních výhod, aby mohl posilovat své postavení na relevantním trhu funkčního prádla. Další kapitolou je finanční analýza, která má za úkol odkrýt za pomoci několika ekonomických ukazatelů, vnitřní vztahy mezi finančními výkazy. Ukázalo se, že podnik má dobré finanční zdraví. Pokusila jsem se vysvětlit vývoje ve finančních výkazech, ale velmi často jsem narážela na obchodní tajemství či vnitřní účetní politiku odniku. Jako nejslabší místo vidím analýzu cash flow za minulá období. Společnost zveřejňovala tento výkaz jen za roky 2004 a 2005. Při rozpracování těchto výkazů jsem zjistila několik nesrovnalostí. Ty se mi bohužel nepodařilo vysvětlit. Přesto věřím, že finanční analýza je věrohodná a dokazuje, že podnik splňuje předpoklad going concern. Finanční plány byly sestaveny do roku 31. 12. 2018. Snažila jsem se co nejvěrněji naplánovat budoucí náklady a výnosy. Na základě těchto hodnot jsem mohla určit volné cash flow. A právě při plánování jsem zjistila, že podnik nemá zapotřebí přijímat nové úvěry. Z minulé dividendové politiky bylo jasné, že podnik, který vlastní jeden akcionář, nevyplácel žádné podíly na zisku. Protože však podnik disponuje velkými finančními prostředky a pro kumulaci nerozděleného hospodářského výsledku nevidím důvod, pro budoucnost jsem naplánovala výplatu dividend ve výši FCFE. Ocenění jsem zvolila na hladině netto, hlavním důvodem bylo, že podnik nemá žádné úročené cizí zdroje. Ocenění jsem podpořila výběrem dvou dalších variant vývoje podniku a to pesimistickou a optimistickou. Dále jsem stanovila hodnotu společnosti metodou odvětvových ukazatelů.

Obsah

1 Úvod
2 Základní informace o podniku
2.1 Předmět ocenění
2.2 Účel a datum ocenění
2.3 Informace o společnosti
2.4 Historie společnosti
3 Strategická analýza
3.1 Analýza vnějšího potenciálu
3.2 Analýza konkurenční síly
3.3 Prognóza tržeb
3.4 Závěr strategické analýzy
4 Finanční analýza
4.1 Základní informace o účetnictví podniku
4.2 Analýza účetních výkazů
4.3 Analýza poměrových ukazatelů a prostorové srovnání
4.4 Rozdělení aktiv
4.5 Korigovaný výsledek hospodaření
4.6 Závěr finanční analýzy
5 Generátory hodnoty a finanční plán
5.1 Analýza a prognóza generátorů hodnoty
5.2 Finanční plán
6 Ocenění podniku
6.1 Metoda DCF Equity
6.2 Upravený vlastní kapitál
6.3 Výpočet hodnoty podniku
6.4 Metoda odvětvových násobitelů
6.5 Závěrečné ocenění
7 Závěr
8 Informační zdroje
8.1 Knižní zdroje
8.2 Internetové zdroje
8.3 Databáze
8.4 Seznam tabulek
Příloha 1 – Účení výkazy v plném rozsahu
Příloha 2 – Výpočet modelů prognózy trhu
Příloha 3 – ocenění optimistická varianta
Příloha 4 – ocenění pesimistická varianta

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Rozsáhlá práce, vytknout lze jen sem tam nedostatky ve formulaci závěrů a komentářích dosažených výsledků ukazatelů, ale vzdělaný čtenář a uživatel fianančních analýz najde vše podstatné co potřebuje.
  • hodnocení od vedoucího práce:Předložená práce má na KFOP již standardní charakter. Jejím cílem je zjistit tržní hodnotu podniku Moira CZ, a. s. pro případný prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku dle §476 obchodního zákoníku. Ocenění je prováděno k datu 1.1.2009. Cíl byl splněn. Práce je ve srovnání s průměrem DP poměrně rozsáhlá. Text je na přiměřené úrovni, obsahuje řadu přehledných grafů a tabulek. Práci považuji za celkem logicky uspořádanou, i když základní obsah je dán uznávanými postupy. Chybí ovšem úvodní seznámení s podnikem, na který by měla navázat strategická analýza. Na dobré úrovni je i grafická stránka práce.
  • hodnocení od oponenta:Diplomová práce je zpracována na dobré úrovni. Jako velmi pozitivní je třeba označit použití variantních scénářů vycházejících jak z alternativního vývoje národohospodářských ukazatelů, tak alternativního vývoje tržních podílů. Tyto scénáře pak prostupují celou prací až do závěrečného ocenění společnosti. Na druhou stranu je nutné autorce vytknout některé formální nedostatky práce, které zbytečně celkový dojem kazí. Autorka rovněž někdy slovně poskytuje určité prognózy či vysvětlení bez toho, aby čtenáři poskytla příslušné údaje pro ověření (např. v tabulce).

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Ocenění společnosti Moira CZ, a.s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz