BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Možnosti poskytování sociální služby v Domě na půl cesty v Děčíně"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Možnosti poskytování sociální služby v Domě na půl cesty v Děčíně Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 79 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Veronika Matoušková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Neziskový sektor, Sociální politika

Abstrakt

Diplomová práce se zaměřuje na zjištění moţností poskytování sluţeb v Domě na půl cesty v Děčíně. První část práce tvoří teorie, která stručně popisuje historii zvolených zařízení a jejich vymezení dle příslušných zákonů. Také je zde charakterizován Dům na půl cesty. Druhou částí je metodologická část, kde je podrobně popsána realizace výzkumu, hlavní a dílčí cíle, výzkumné otázky, zvolené výzkumné techniky a logika celé práce. Třetí část práce se zabývá výzkumem a je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na popis problémů a potřeb jednotlivých cílových skupin DPC. Druhá kapitola pak analyzuje nabídku programu DPC a zabývá se tím, zda program DPC adekvátně reaguje na potřeby cílových skupin. Ve třetí kapitole výzkumné části je prezentován názor pracovníků na nabídku programu DPC. Na závěr diplomové práce je uveden souhrn a diskuze o celé práci.

Obsah

Obsah
SEZNAM ZKRATEK
1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1.2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ
2. METODOLOGICKÁ ČÁST
2.1 CÍL PRÁCE, DÍLČÍ CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
2.2 VOLBA A ODŮVODNĚNÍ VÝZKUMNÉ STRATEGIE
2.3 STRATEGIE VOLBY VÝZKUMNÉHO SOUBORU
2.4 KONSTRUKCE VÝZKUMNÉHO NÁSTROJE
2.5 METODY ANALÝZY DAT
2.6 RIZIKA VÝZKUMU
3. VÝZKUMNÁ ČÁST
3.1 OBECNĚ DEFINOVANÉ POTŘEBY A PROBLÉMY CÍLOVÝCH SKUPIN DPC
3.2 SOUČASNÁ NABÍDKA SLUŽEB DOMU NA PŮL CESTY V DĚČÍNĚ
3.3 NÁZOR PRACOVNÍKŮ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DPC
ZÁVĚR A DISKUZE
SEZNAM ZDROJŮ

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Možnosti poskytování sociální služby v Domě na půl cesty v Děčíně
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz