BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Konverze účetní závěrky sestavené podle ČÚS na IFRS"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Konverze účetní závěrky sestavené podle ČÚS na IFRS Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 63 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Iva Bělovská, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

IFRS

Abstrakt

Cílem práce je seznámit čtenáře s hlavními rozdíly mezi českou legislativou a IFRS. Práce se nejprve zaměřuje na porovnání účetní závěrky sestavené podle ČÚS a podle IFRS, poté zmiňuje několik zásadních rozdílů mezi oběma koncepcemi. V poslední části demonstruje některé teoretické poznatky na příkladu z praxe. V praktické části se zabýváme konverzí individuální účetní závěrky dceřiné společnosti. Mateřská společnost vyžaduje po svých dceřiných společnostech převod účetní závěrky na IFRS a poskytuje jim určitý návod, jak tuto konverzi provést. V návodu jsou rovněž uvedena účetní pravidla, která mateřská společnost používá a která tudíž musí zohlednit i dceřiná společnost při překlopení účetní závěrky. Konverze byla provedena na úrovni zůstatků účtů za pomoci programu Microsoft Excel. Do textu jsou začleněny tabulky pro snadnější pochopení jednotlivých úprav. Řada lidí si myslí, že je možné přechod určitým způsobem automatizovat. Bohužel tomu tak není, každá firma je individuální a úpravy nutné v jedné společnosti se mohou diametrálně lišit od nutných úprav v účetní závěrce jiného podniku a i v rámci jedné firmy se podmínky mění v různých účetních obdobích. Stejně tak nelze jednotně říci, jak dlouho takový převod probíhá. Záleží na velikosti firmy, položkách v účetních výkazech, rozsahu činnosti a podobně. Kvalita účetních závěrek podle IFRS poroste tím více, čím méně bude potřebné provádět konverze. Toho je možné dosáhnout sblížením úpravy účetního výkaznictví podle ČÚS a IFRS nebo širší možností používat přímo IFRS pro účtování českých účetních jednotek.

Obsah

ÚVOD
1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
1.1 Účetní závěrka dle IFRS
1.2 Účetní závěrka v České republice
2 HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI IFRS A ČESKOU LEGISLATIVOU
2.1 Dlouhodobá hmotná aktiva
2.2 Leasingy
2.3 Rezervy
2.4 Nehmotná aktiva
2.5 Kurzové rozdíly
2.6 Goodwill
2.7 Odložená daň
3 MOŽNOSTI KONVERZE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Z ČÚS NA IFRS
3.1 První použití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
3.2 Možnosti konverze účetní závěrky z ČÚS na IFRS
4 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD KONVERZE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Z ČÚS DO IFRS
4.1 Představení společnosti
4.2 Účetní pravidla uplatňovaná ve Skupině
4.3 Úpravy provedené v rámci konverze závěrky na IFRS
ZÁVĚR
SEZNAM LITERATURY
PŘÍLOHY
Účetní výkazy dle ČÚS
Účetní výkazy dle IFRS

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Konverze účetní závěrky sestavené podle ČÚS na IFRS
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz