BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Diplomová práce "Analýza informačních systémů pro malé a střední podniky v ČR"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza informačních systémů pro malé a střední podniky v ČR Typ práce: diplomová práce Rozsah práce: 71 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ondřej Diviš, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Enterprise resource planning, Informační systém, Malé a střední podniky, Small and medium enterprises

Abstrakt

Téma diplomové práce zní Analýza informačních systémů pro malé a střední podniky v ČR. Po vymezení pojmu malé a střední podniky podle definici Evropské Unie (resp. Ministerstva průmyslu a obchodu) se budu v teoretické části práce věnovat průzkumům trhu s ERP Enterprise Resource Planning) systémy jiných autorů, jako například Centrum pro výzkum informačních systémů nebo Zpravodajský portál časopisu IT systems, SystemOnLine anebo průzkum ERP trhu časopisu Business World. Nejdříve se zaměřím na to, jak uvedené subjekty definují pro své průzkumy nezbytné pojmy jako malé a střední podnikání, ERP, ERP pro segment MSP, jak odlišují (v případě SystemOnLine) ERP systémy od ekonomických informačních systémů nebo jestli vůbec segment malých a středních podniků ve svých průzkumech zohledňují. Další část bude zaměřena na metodiku provedených průzkumů, tzn. jaká kritéria byla u daných systémů sledována a také jakým způsobem byla publikovaná data zjišťována, případně jak probíhalo jejich ověření nebo aktualizace. Také zde uvedu vlastní metodiku použitou při získávání některých dat. V poslední části jsou uvedeny a okomentovány výsledky a shrnutí uvedených průzkumů a tam, kde to je možné, jsou údaje jednotlivých průzkumů navzájem porovnány. V případě Business Worldu budou také zkoumány trendy ve vývoji charakteristik ERP systémů pro MSP a jejich dodavatelů. Zkoumané období jsou roky 2002 – 2007. Vlastním průzkumem je také poskytnut bližší pohled na licenční politiku dodavalů ERP systémů a omezení a výhody přednastavených variant ERP systémů pro segment MSP. Uvedeny jsou také základní podmínky a možnosti získání dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, průzkum dostupných informací a přehled subjektů nabízejících dotační poradenství.

Obsah

1 Úvod
1.1 Vymezení tématu práce a její členění.
1.2 Cíle práce
1.3 Důvody výběru tohoto tématu
1.4 Způsob dosažení cíle
1.5 Omezení práce
1.6 Definice malého a středního podnikání.
2 Vymezení nezbytných pojmů autory průzkumů
2.1 Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS)
2.2 SystemOnLine
2.3 Business world
2.4 Shrnutí vymezení základních pojmů
3 Metodika prováděných průzkumů
3.1 Metodika CVIS
3.1.1 Sledovaná kritéria
3.1.2 Způsob zjištění a zpracování dat
3.2 Metodika SystemOnLine
3.2.1 Sledovaná kritéria
3.2.2 Způsob zjištění a zpracování dat
3.3 Metodika Business World
3.3.1 Sledovaná kritéria
3.3.2 Způsob zjištění a zpracování dat
3.4 Metodika zjišťování licenční politiky a přednastavených variant
3.4.1 Sledovaná kritéria
3.4.2 Způsob zjištění a zpracování dat
3.5 Metodika zpracování informací o možnostech čerpání dotací z fondů EU
3.5.1 Způsob zjištění a zpracování dát
3.6 Shrnutí metodik průzkumů
4 Výsledky a srovnání průzkumů
4.1 Obecná kritéria
4.1.1 Původ systému
4.1.2 Velikost zákaznického podniku
4.1.3 Odvětvová specializace
4.2 Podpora dalších systémů a technologií
4.2.1 Podpora OS a DB
4.2.2 Podpora Business Inteligence
4.2.3 Podpora moderních technologií
4.3 Související služby
4.3.1 Průměrná doba implementace
4.3.2 Počet konzultantů a dalších zaměstnanců
4.3.3 Outsourcing / ASP
4.4 Licenční politika a specifika přednastavených variant ERP pro MSP
4.4.1 Druhy licencí
4.4.2 Způsob stanovení ceny licencí
4.4.3 Přednastavené varianty ERP
4.5 Možnosti a podmínky čerpání dotací na pořízení ERP systému
4.5.1 Obecné informace
4.5.2 Dostupné informace a dokumenty
4.5.3 Zhodnocení informací pro žadatele o dotaci
4.5.4 Subjekty nabízející dotační poradenství
5 Závěr
5.1 Shrnutí výsledků.
5.2 Zhodnocení průzkumu CVIS
5.3 Zhodnocení průzkumu SystemOnLine
5.4 Zhodnocení průzkumu Business Worldu
5.5 Zhodnocení licenčních politik a přednastavených variant
5.6 Zhodnocení možností čerpání dotací na pořízení ERP systému
5.7 Omezení a problémy z průběhu psaní práce
5.8 Stupeň naplnění cílů
6 Seznam použité literatury a informačních zdrojů
7 Terminologický slovník
8 Příloha 1 – Seznamy IS pro jednotlivé průzkumy
9 Příloha 2 – Dotazník Business World 2006

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně
  • hodnocení od oponenta:1 - Výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza informačních systémů pro malé a střední podniky v ČR
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz