BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Urbanistický návrh - Vysoké Mýto"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Urbanistický návrh - Vysoké Mýto Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 31 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Urbanistický návrh

Abstrakt

Návrh zástavby rodinných domů v lokalitě Lipová ve Vysokém Mýtě, řešení napojení na inženýrské sítě a stávající dopravní infrastrukturu. Výchozími podklady pro zpracování bakalářské práce byl územní plán města Vysoké Mýto, který byl schválen 13.12.2006, dále podklady městského úřadu a informace správců inženýrských sítí a platná legislativa.

Obsah

1. Úvod
2. Základní informace
Historie města
Současnost
3. Charakteristika a popis území
Geologické a geomorfologické poměry
Klimatické poměry
Vymezení řešeného území
Pardubický kraj
Město Vysoké Mýto
Poloha a rozloha území
Základní demografické údaje populace
Urbanistická koncepce
Občanská vybavenost
Půdní poměry
Bytový fond
Doprava
Inženýrské sítě
4. Urbanistické návrhy území
Charakteristika řešeného území
Využití území
Limity území
Jednotlivé urbanistické návrhy území
Varianta č. 1
Varianta č. 2
5. Technická část
Dopravní řešení navrhovaného území
Řešení inženýrských sítí
Zásobování vodou
Likvidace odpadních vod
Zásobování elektrickou energií
Veřejné osvětlení
Zásobování plynem
Telekomunikační spoje a sítě
Parkové plochy a zeleň
Ochrana životního prostředí
Popis souboru staveb
Architektonické řešení
Propočet investičních nákladů
6. Závěr
7. SEZNAM LITERATURY
8. SEZNAM OBRÁZKŮ
9. SEZNAM TABULEK
10. SEZNAM PŘÍLOH
11. SEZNAM VÝKRESŮ (nejsou součástí e-dokumentu)

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:2 - Velmi dobře

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Urbanistický návrh - Vysoké Mýto
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz