BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Řečová výchova na základní škole praktické"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Řečová výchova na základní škole praktické Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 33 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ivona Tomaštíková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Mentální retardace, Poruchy řeči, Učební pomůcky, Verbální a nonverbální komunikace

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvoje komunikace a zhodnocením řečové výchovy u dětí s mentální retardací navštěvujících základní školu praktickou. V teoretické části je rozebrána problematika mentální retardace, symptomatických po-ruch řeči u jedinců s mentální retardací, specifika logopedické intervence a možnosti rozvoje komunikačních schopností u těchto dětí. Empirickou část tvoří výzkumný projekt, který obsahuje učivo a strukturu hodin řečové výchovy, učební pomůcky a návrhy pro praxi. Řečová výchova rozvíjí všechny složky sdělování. S celkovým rozvojem řeči, správnou výslovností a obsahem řeči se rozvíjí i psychika, myšlení, postoje a celá osob-nost dítěte. Zařazená do osnov základní školy pro žáky s lehkou mentální retardací je významnou částí celého výchovně – vzdělávacího procesu těchto žáků.

Obsah

ÚVOD
1 Teoretická východiska - komunikační proces
1.1 Verbální a nonverbální komunikace
1.2 Fylogeneze a ontogeneze řeči
1.3 Jazykové roviny v ontogenezi lidské řeči
1.4 Narušená komunikační schopnost
2 Mentální retardace
2.1 Vymezení mentální retardace
2.2 Etiologie mentální retardace
2.3 Klasifikace mentální retardace
2.4 Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace
3 Komunikační schopnosti jedinců s mentálním postižením
3.1 Charakteristika jazykových rovin u jedinců s mentálním postižením
3.2 Symptomatické poruchy řeči u jedinců s mentálním postižením
3.3 Specifika logopedické intervence
3.4 Možnosti rozvoje řeči, řečová výchova
4 Řečová výchova na základní škole praktické
4.1 Cíle výzkumného šetření, použité metody
4.2 Charakteristika zařízení, v němž probíhalo výzkumné šetření
4.3 Charakteristika výzkumného vzorku
4.4 Vlastní výzkum
4.5 Závěry šetření a návrhy pro praxi
Závěr
Resumé
Summary
Seznam literatury
Seznam tabulek
Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Řečová výchova na základní škole praktické
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz