BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Příspěvek k realizaci internetového serveru"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Příspěvek k realizaci internetového serveru Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 42 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Jan Jaroš, DiS., absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

ICT

Abstrakt

Práce je zaměřena na projektové rozvržení výběru hardware pro linuxový server, instalaci operačního systému a instalaci služeb, které bude server poskytovat. Dále pak jejich konfiguraci, zadání projektu a jeho podrobnou realizaci. Práce obsahuje podrobný návod „step-by-step“ instalace a konfiguraci zabezpečení serveru proti nežádoucímu zneužití. Dále je obsahem teoretické pojednání o souvisejících tématech. Cílem práce je zrealizovat internetový server poskytující webové a emailové funkce a jeho umístění na veřejné IP adresy do sítě internet. Práce bude spočívat v teoretickém návrhu projektu, jehož obsahem je výběr serveru, výběr distribuce operačního systému Linux, jeho základní konfigurace, instalace a spuštění zadaných služeb, včetně jejich nastavení. Jelikož bude server umístěn na síti internet s veřejným rozsahem, je nutné implementovat zabezpečení proti nežádoucímu vniknutí cizí osoby do systému.

Obsah

Úvod
1 Harmonogram projektu
2 Výběr komponentů
2.1 Výběr značky
2.2 Nároky na sestavu
2.3 Výběr serveru Sun Microsystem
3 Výběr distribuce
3.1 Distribuce
3.2 Přehled distribucí
3.3 Shrnutí
4 Slackware
5 Samotná realizace – Instalace
5.1 Bootování
5.2 Instalace systému
5.3 Konfigurace po instalaci
5.4 Základní konfigurace
6 Firewall
6.1 Firewall – základní popis
6.2 Skladba TCP/IP
6.3 Druhy firewallu
6.4 Paketový filtr
6.5 Paketové filtry s IPTABLES
7 Zabezpečení komunikace
7.1 OpenSSL
7.2 Certifikát
7.3 Klíče
8 Instalace, kompilace a konfigurace služeb
8.1 Stažení zdrojových kódů
9 Závěrečné testování
Závěr
Seznam použité literatury a zdrojů
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce spojuje teoretické a praktické zkušenosti a sleduje moderní trend kvalifikačních prací bakalářského studia. Je dbáno na využitelnost v praxi při dodržení vědecké metody a dodržení úrovně zpracování. Práce je napsána i poměrně čtivě s ohledem na téma práce, kterým je ICT.
  • hodnocení od vedoucího práce:Bakalářská práce plně odpovídá požadavkům, stanoveným v Metodických pokynech pro akademický rok 2008/2009. Bakalářskou práci psal student samostatně. Její jednotlivé verze průběžně a dle zvoleného harmonogramu odevzdával a konzultoval. Dbal navržených rad a přizpůsobil jim svoji práci. Autor zvládl danou problematiku po stránce teoretické a zohlednil i praktické zkušenosti. Hlavní výhodou této práce je možnost duplikace uvedených postupů i neodborným uživatelem. Student v bakalářské práci: 1. Navrhl časový harmonogram projektu 2. Analyzoval distribuce operačního systému Linux včetně doporučení vhodnosti jednotlivým uživatelům 3. Předvedl „Step-by-step“ návod na instalaci a konfiguraci internetového serveru. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou „výborně“.
  • hodnocení od oponenta:Bakalářská práce popisuje konfiguraci internetového serveru použitelného např. v malé firmě. Práce je pojata částečně jako „návod“, jak postupovat při výběru a konfiguraci Linuxového serveru. Student pojal problematiku komplexně – od výběru hardwarové platformy přes instalaci operačního systému až po konfiguraci nejdůležitějších služeb. Autor předpokládá jistou zkušenost čtenáře, resp. administrátora, který využije tuto práci při svém rozhodování. Z tohoto důvodu také volí (doporučuje) instalaci operačního systému Linux, distribuci Slackware, bez zbytečných grafických nadstaveb. Zaměřuje se na úskalí instalace a doporučuje čtenáři vhodnou konfiguraci. Další část textu je věnována jednotlivým službám a serverům. Student vybral nejdůležitější a nejvíce používané – webový server včetně PHP, poštovní služby, databázový systém MySQL, nezapomněl ani na firewall a šifrování pomocí SSL. U poštovních služeb mi zde chyběla zmínka o protokolu IMAP, z čehož vyhází i můj dotaz. Statě mají jednotnou strukturu - u všech služeb autor stručně službu popíše, pak se věnuje instalaci a konfiguraci včetně jejich úskalí. Práce je doplněna několika přílohami, které obsahují ukázky obrazovek instalátoru Linuxu, dále pak vzory některých konfiguračních souborů. Na závěr práce shrnuje zkušenosti a výsledky testování reálně nasazeného serveru. Práce je napsána přehledně a srozumitelně, z textu je patrné, že student dané problematice opravdu rozumí. Oceňuji ukázky konfigurací uvedených v příloze. Možná by bylo vhodné uvést ještě do přílohy přehled nejdůležitějších konfiguračních souborů, např. z adresáře /etc. Student splnil zadání bakalářské práce. Prokázal znalosti a velmi dobrou orientaci v dané problematice. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Příspěvek k realizaci internetového serveru
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz