BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Přístupy k zajištění energetické bezpečnosti v EU a USA"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Přístupy k zajištění energetické bezpečnosti v EU a USA Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 78 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Bezpečnostní politika, Energetická politika, Ropa

Abstrakt

Hlavním cílem této práce je nalézt podobnosti, případně odlišnosti přístupů k zajišťování energetické bezpečnosti na území regionů US a EU. Dále bych chtěla objasnit jakým způsobem a s pomocí jakých nástrojů se o to Evropská unie a Spojené státy snaží a jaké jsou důvody potenciálních odlišností. Co se týče dílčích cílů, chtěla bych se pokusit o vymezení pojmu faktické energetické bezpečnosti a porovnat ji s reálnou bezpečností z hlediska zajištění a tranzitu energetických dodávek. Na základě výsledku této části bych chtěla posoudit, nakolik se problematika energetické bezpečnosti promítá do energetických politik obou regionů.

Obsah

ÚVOD
1 VYMEZENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI
1.1 Počátky vnímání energetické bezpečnosti
1.2 Politizace energetické bezpečnosti
1.3 Subsystémy energetické bezpečnosti
1.4 Volba energetického mixu z hlediska zajištění energetické bezpečnosti
1.5 Mezinárodní organizace a energetická bezpečnost
2 POSTAVENÍ EU A USA PŘI ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI
2.1 Bezpečnost zajištění energetických zdrojů
2.2 Bezpečnost zajištění transformace a přepravy
3 IMPLIKACE PRO ENERGETICKÉ POLITIKY
3.1 Vymezení energetických politik
3.2 Komparace přístupů k zajišťování energetické bezpečnosti v EU a USA
ZÁVĚR

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce hrubě překračuje limit bakalářské práce a měla být výrazně zkrácena formou dobře zpracováných příloh - odkazů k práci. Práce je jinak informačně a přehledově propracovaná. Nicméně s analytickou prací nebo ekonomickou prací toho moc společné nemá. Je zpracováno mnoho zdrojů avšak práce nesplňuje citační požadavky. V seznamu literatury nalezneme autory jako Brabcová, Mejstřík, Bramberger avšak v textu na ně není patřičný přímý odkaz, což je hrubý citační nedostatek.
  • hodnocení od vedoucího práce:Přestože jde v současné době o téma, které je obecně celkem již "inflačně" postižené, autorka jej uchopila výborně a zpracovala jej velmi zodpovědně. Rovněž věnovala značný čas k nastudování velkého množství relevantních zdrojů, což se pozitivně promítlo i do kvality její analýzy a relevantních závěrů. Při jeho zpracování postupovala logicky. Fakt, že překročila rozsah obvyklý pro bakalářské práce ospravedlňuji tím, jak komplexně se snažila analyzovat jednotlivé aspekty (směry) energetické bezpečnosti, což samo o sobě je téma na několik odborných prací. Jako vedoucí práce jsem nad tím chvíli váhal, nicméně při erudici autorky toto téma zpracovat, jsem s tímto rozsahem souhlasil s vědomím, že krácení by kvalitě práce značně uškodilo (autorka si byla vědoma, že překračuje stanovený rámec). Vzhledem ke konzultacím a průběžně vyhotoveným verzím práce musím ocenit, jak zodpovědně a kvalitně tuto práci zpracovala a plně ji doporučuji k obhajobě.
  • hodnocení od oponenta:Cílem bakalářské práce bylo nalezení společných jmenovatelů v rámci procesu zajišťování energetické bezpečnosti na území EU a USA. Subcíle pak plně reflektují možnosti, které téma nabízí, tj. autorka v jejich intencích objasňuje potenciální rozdíly v tomto úsilí a z několika pohledů vymezuje reálnou energetickou bezpečnost. Po obsahové stránce je práce rozdělena do třech částí, ve kterých nejprve vymezuje pojem energetické bezpečnosti a její modality, aby přešla k reálné energetické bezpečnosti a posléze práci završila pohledem na příslušné energetické politiky EU a USA včetně jejich analýzy. Práce však téměř dvojnásobně přesahuje doporučený rozsah, jímž odpovída spíš práci diplomové. Autorka vychází z úctyhodného souboru literatury, internetových a jiných zdrojů, přičemž citační aparát používala správně. Její závěry jsou velmi dobře podloženy argumenty i odkazy na příslušnou literaturu. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, stejně jako vizuální zpracování - tabulky a grafy jsou korektně popsány a graficky jsou zpracovány nadprůměrně. Autorka splnila zadání své bakalářské práce, práci navíc vhodně doplnila řadou relevantních příloh. Nedodržela však přibližný rozsah práce, a to velmi výrazně. Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě, před obhajobou navrhuji vzhledem k odborně zpracované náplni práce, která se svým způsobem uceleně věnuje procesu zajišťování energetické bezpečnosti s přesahem do energetických politik příslušných integračních seskupení, známku výborně, a to i přes výrazně překročený doporučený rozsah práce.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Přístupy k zajištění energetické bezpečnosti v EU a USA
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz