BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Optimalizace vlivu pracovních vztahů zaměstnanců na jejich pracovní výkonnost na příkladu vybraných firem"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Optimalizace vlivu pracovních vztahů zaměstnanců na jejich pracovní výkonnost na příkladu vybraných firem Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 82 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Motivace pracovníků, Optimalizace pracovních vztahů

Abstrakt

Tématem mé bakalářské práce je optimalizace vlivu pracovních vztahů na jejich pracovní výkonnost na příkladu vybraných firem. V teoretické části, kterou jsem vypracovala za pomocí odborné literatury, jsem se snažila objasnit pojetí motivace a její vliv na výkonnost zaměstnanců. Dále jsem se zabývala pracovními vztahy jako jednou ze složek motivačních faktorů. Cílem výzkumu, který jsem provedla v praktické části, je zhodnocení zaměstnaneckých vztahů v obou zkoumaných firmách. Výzkum je realizován pomocí metody dotazníkového šetření a rozhovoru, který byl uskutečněn s vrcholovými manažery a jejich přímými podřízenými. Na základě výzkumu jsem navrhla možnou optimalizaci zaměstnaneckých vztahů v obou firmách s ohledem na výkonnost zaměstnanců. Většina navrhovaných řešení jsou pro obě zkoumané firmy různá, přesto lze najít jedno řešení společné a to sepsání dokumentu, který by nastínil určitá pravidla pro řešení pracovních problémů zaměstnanců. Pracovní problémy zaměstnanců, na základě poznatků z odborné literatury i mnou prováděného výzkumu ve zvolených podnicích, mají vliv na pracovní vztahy zaměstnanců a následně špatné vztahy na pracovišti ovlivňují negativně pracovní výkonnost zaměstnanců.

Obsah

Úvod
1. Pojetí motivace a její vliv na výkonnost zaměstnanců
1.1 Pojetí motivace vzhledem k výkonnosti zaměstnanců
1.2 Základní motivační teorie uplatňované manažery v podnicích
2. Pracovní vztahy jako jedna ze složek motivačních faktorů
2.1 Pracovní vztahy v podmínkách podniku
2.2 Komunikace v podniku a její vliv na vztahy na pracovišti
2.3 Řešení konfliktů a vyřizování stížností
3. Výzkum vlivu pracovních vztahů na výkonnost zaměstnanců ve zkoumaných firmách
3.1 Představení zkoumaných firem
3.1.1 Organizační struktura zkoumaných firem
3.2 Vlastní výzkum v obou zkoumaných firmách
3.2.1. Cíl výzkumu
3.2.2 Metody výzkumu
3.2.3 Struktura metod výzkumu základní data o respondentech33
3.2.4 Účastníci výzkumu
3.2.5 Stanovení hypotéz
3.3 Vyhodnocení výsledků výzkumu
3.3.1. Vyhodnocení výsledků výzkumu pomocí dotazníkového šetření
3.3.2. Vyhodnocení výsledků výzkumu pomocí rozhovoru
3.4. Vyhodnocení platnosti hypotéz z dotazníkového šetření a z rozhovoru v obou zkoumaných firmách
4. Celkové zhodnocení a navržení možné optimalizace pracovních vztahů s ohledem na výkonnost zaměstnanců
4.1 Celkové zhodnocení výsledků výzkumu zkoumaných firem
4.2. Navržení možné optimalizace pracovních vztahů s ohledem na výkonnost zaměstnanců ve zkoumaných firmách
4.3. Navržení možné optimalizace pracovních vztahů s ohledem na výkonnost zaměstnanců pro ostatní firmy
Závěr
Seznam použité literatury
Seznam odkazů
Seznam příloh

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Optimalizace vlivu pracovních vztahů zaměstnanců na jejich pracovní výkonnost na příkladu vybraných firem
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz