BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Ochrana biodiverzity v České republice"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Ochrana biodiverzity v České republice Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 37 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Eva Jelínková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Biodiverzita, Ochrana přírody a krajiny

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem ubývání živočišných a rostlinných druhů. Definuje pojem biodiverzita, rozebírá důvody proč vůbec rozmanitost přírody chránit, jaká jsou její ohrožení a jakými způsoby lze rozmanitost chránit (závazně v rámci právních předpisů). Práce uvádí přehled legislativy na ochranu biodiverzity v České republice, a to konkrétně mezinárodní smlouvy přijaté ČR a zákony. Jsou zde uvedeny změny, které nastaly v souvislosti se vstupem do Evropské unie, především v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Cílem je uvést přehled legislativy, která byla přijata v České republice za účelem ochrany biodiverzity, protože právní předpisy jsou jediná šance, jak uvést morální cítění Čechů chránit přírodu v realitu.

Obsah

Úvod
1 Biodiverzita obecně
1.1 Důvody pro zachování biodiverzity
1.2 Hlavní hrozby pro biodiverzitu
2 Mezinárodní význam
2.1 Základní mezinárodní smlouvy v oblasti ochrany biologické rozmanitosti
2.2 Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)
2.3 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
2.4 Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES)
2.5 Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)
2.6 Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva)
2.7 Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)
2.8 Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe
2.9 Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti
2.10 Evropská úmluva o krajině
2.11 Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
3 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
3.1 Poslední verze zákona před vstupem do EU
3.2 První verze zákona po vstupu do EU
4 Další zákony týkající se biodiverzity
4.1 Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
4.2 Zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy
Závěr
Seznam použité literatury a zdrojů
Příloha: Tabulky

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Ochrana biodiverzity v České republice
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz