BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Oceňování ve finančním účetnictví"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Oceňování ve finančním účetnictví Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 42 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Iva Bělovská, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

běžná cena, historická cena, oceňovací báze, oceňování, realizovatelná hodnota, reálná hodnota, reprodukční hodnota, současná hodnota

Abstrakt

Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala oceňování ve finančním účetnictví. Mým cílem je popsat zásady používané při oceňování v účetnictví a stručně osvětlit způsoby oceňování jednotlivých druhů majetku a závazků. Ve své práci se nezaměřím pouze na českou legislativu, ale budu vycházet i z Mezinárodních účetních standardů (IFRS). Se vstupem České republiky do Evropské unie totiž dochází ke snaze o mezinárodní harmonizaci a v této situaci by byla chyba IFRS nezmínit. Oceňování podle IFRS je ale velice rozsáhlý problém, tudíž jsem se snažila velmi stručně nastínit pouze, dle mého názoru, základní a nejdůležitější situace. Práce je rozdělena do šesti částí. Na začátku vysvětlím, proč je vlastně oceňování tak důležitou součástí účetnictví. V dalším textu zmíním dva důležité okamžiky v životě aktiva či pasiva, ke kterým se oceňování provádí, a následně popíšu oceňování jednotlivých složek majetku a závazků k těmto okamžikům. V dalším oddíle se zaměřím na oceňování podle IFRS a nakonec se ještě krátce zastavím u oceňování podle směrnic Evropské unie. Do textu jsem začlenila tři jednoduché příklady, dva z nich se týkají oceňování finančních aktiv, jeden ocenění zásob. Doufám, že pomohou lépe pochopit probíranou účetní problematiku. Jako příklad oceňování přikládám přílohu k účetní závěrce velkoobchodu s obuví. Na přání majitele a zároveň jednatele společnosti jsem smazala název obchodní jednotky a další citlivé údaje o firmě, jinak jsou údaje reálné. Účetnictví společnosti se řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Obsah

ÚVOD
KONCEPČNÍ RÁMEC OCEŇOVÁNÍ
PRVOTNÍ OCENĚNÍ AKTIV A ZÁVAZKŮ
OCEŇOVÁNÍ K ROZVAHOVÉMU DNI
TEST NA SNÍŽENÍ HODNOTY AKTIV
OCEŇOVACÍ BÁZE
HISTORICKÉ CENY
Oceňovací techniky na bázi historické ceny
REPRODUKČNÍ HODNOTA
REALIZOVATELNÁ HODNOTA
SOUČASNÁ HODNOTA
REÁLNÁ HODNOTA
OCEŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK AKTIV A ZÁVAZKŮ V ČESKÉM ÚČETNICTVÍ
DLOUHODOBÝ MAJETEK
Ocenění při nabytí
Ocenění k rozvahovému dni
ZÁSOBY
Nakupované zásoby
Zásoby vytvořené vlastní činností
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Ocenění při nabytí
Ocenění k rozvahovému dni
POHLEDÁVKY
Oceňování při nabytí
Oceňování k rozvahovému dni
ZÁVAZKY
Oceňování při nabytí
KURZOVÉ ROZDÍLY
Kurzové rozdíly vznikající v průběhu účetního období
Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne
OCEŇOVÁNÍ PODLE IFRS
OCEŇOVACÍ ZÁKLADNY
Historické náklady
Běžná cena
Čistá realizovatelná/vypořádací hodnota
Současná hodnota
Reálná hodnota
PRVOTNÍ A NÁSLEDNÉ OCENĚNÍ AKTIV A ZÁVAZKŮ
Model historických nákladů
Model reálné hodnoty
Model zůstatkové hodnoty
Model ocenění ekvivalencí
SNÍŽENÍ HODNOTY AKTIV
Zásoby
Pozemky, budovy, zařízení; nehmotná aktiva
Finanční aktiva
OCEŇOVÁNÍ PRVKŮ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS
DLOUHODOBÝ MAJETEK
Ocenění při nabytí
Následné přecenění
ZÁSOBY
FINANČNÍ AKTIVA
Ocenění při nabytí
Následné přecenění
POHLEDÁVKY
Ocenění při nabytí
Následné ocenění
ZÁVAZKY
OCEŇOVÁNÍ VÝNOSU
OCEŇOVÁNÍ PODLE SMĚRNIC EU
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Oceňování ve finančním účetnictví
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz