BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Návrh vytápění s tepelným čerpadlem"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Návrh vytápění s tepelným čerpadlem Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 39 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Tepelná čerpadla, Tepelná ztráta objektu, Vytápění

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Práce je rozdělena do tří částí. První část pojednává o tepelných čerpadlech obecně - typy, princip funkce atd. Druhá část je věnována výpočtu tepelných ztrát, celkové potřebě tepla objektu a návrhu tepelného čerpadla. Třetí část vyhodnocuje navržené tepelné čerpadlo z ekonomického a environmentálního hlediska.

Obsah

Seznam použitých značek a indexů
Symbol veličiny Jednotka Veličina
Seznam použitých zkratek
1. Úvod
2. Stav a perspektivy využívání nízkopotenciálního tepla přírodních hmot ve světě a v ČR
2.1 Geotermální energie
2.2 Nízkopotenciální teplo
3. Tepelná čerpadla
3.1 Princip funkce
3.2 Typy tepelných čerpadel
3.3 Možnosti získávání tepla
3.3.1 Teplo podloží
3.3.2 Podzemní voda
3.3.3 Povrchová voda
3.3.4 Půdní vrstva
3.3.6 Okolní vzduch
3.3.7 Odpadní vzduch
3.4 Určení použitého typu tepelného čerpadla
4. Základní informace o budově
4.1 Stavební část
4.2 Otopná soustava
5. Výpočet tepelné ztráty objektu
5.1 Výpočtové předpoklady
5.1.1 Skladba konstrukčních prvků
5.2 Výpočet
5.2.1 Výpočet součinitele prostupu tepla
5.2.2 Tepelná ztráta prostupem jednotlivých částí budovy
5.2.3 Tepelná ztráta prostupem stěnami (i okny a dveřmi)
5.2.3 Tepelná ztráta větráním
5.2.4 Celková tepelná ztráta
5.2.5 Celková tepelná charakteristika budovy qC
6. Výpočet potřeby tepla objektu
6.1 Data otopného období
6.2. Roční potřeba tepla a energií
6.3 Roční potřeba tepla pro vytápění
6.3.1 Denostupňovou metodou
6.3.2 Podle četnosti teplot okolního vzduchu
6.4 Roční potřeba tepla pro ohřev TUV
6.5 Celková roční potřeba tepla
7. Stanovení bivalentního bodu
8. Návrh topného zařízení
8.1 Technické řešení
8.2 Dodaná energie
9. Zhodnocení a porovnání alternativ
9.1 Investiční náklady
9.2 Provozní náklady
9.3 Návratnost
9.4 Environmentální přínos tepelného čerpadla
10. Závěr
Seznam použité literatury
Seznam příloh
Seznam výkresů

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně
  • hodnocení od oponenta:2 - Velmi dobře

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Návrh vytápění s tepelným čerpadlem
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz