BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Mezinárodní účetní standardy - vykazování dlouhodobých aktiv"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Mezinárodní účetní standardy - vykazování dlouhodobých aktiv Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 63 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Dlouhodobá aktiva, IFRS

Abstrakt

Tato bakalářská práce na téma mezinárodní účetní standardy se zaměřuje na problematiku vykazování dlouhodobých aktiv podle mezinárodních účetních standardů. Ve své práci se věnuji problematice dlouhodobých hmotných aktiv, nehmotných aktiv, ale i leasingům, investicím do nemovitostí, aktivům určeným k prodeji a problematice snižování hodnoty aktiv. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých oblastí dlouhodobých aktiv s tím, že principy vykazování podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví jsou porovnávány s postupy platnými v české účetní legislativě. Praktická část se zabývá problematikou dlouhodobých aktiv v telekomunikační společnosti, respektive návrhem přechodu vykazování dlouhodobých aktiv ze systému vycházejícího z české účetní legislativy na mezinárodní účetní standardy. Průřezově se zabývá vytipovanými oblastmi a navrhuje konkrétní řešení.

Obsah

Úvod
Cíl práce a metodika
Teoretická část
1 Dlouhodobá hmotná aktiva
1.1 Prvotní ocenění hmotných aktiv
1.2 Technické zhodnocení (následné výdaje)
1.3 Ocenění hmotných aktiv v průběhu jejich držení
1.4 Odpisy hmotných aktiv
1.5 Odúčtování dlouhodobých hmotných aktiv
1.6 Zveřejnění
1.7 Základní rozpory mezi IFRS a ČÚL
2 Nehmotná aktiva
2.1 Pořizování nehmotných aktiv
2.2 Uvedení do používání
2.3 Modely následného vykazování nehmotných aktiv
2.4 Doba použitelnosti nehmotného aktiva a jeho odpisování
2.5 Odúčtování nehmotných aktiv
2.6 Zveřejnění
3 Leasing
3.1 Finanční leasing
3.2 Operativní leasing
4 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončované činnosti
4.1 Identifikace dlouhodobého aktiva určeného k prodeji a ukončované činnosti
4.2 Ocenění
4.3 Přeřazení z aktiv držených k prodeji
4.4 Zveřejnění
5 Investice do nemovitostí
5.1 Prvotní ocenění
5.2 Změna účelu užívání
5.3 Modely ocenění
5.4 Vyřazení a zveřejnění
6 Snížení hodnoty aktiv
6.1 Identifikace ztráty ze snížení hodnoty
6.2 Určování zpětně získatelné částky
Praktická část
7 Xxxxxxxxx Xxxxx – představení společnosti
8 Nevypověditelné smlouvy o pronájmu (Indefeasible rights of use (IRU))
8.1 Smlouva typu TRL
8.2 Smlouvy typu SFS
8.3 Smlouva typu SLN
8.4 Prodej IRU třetím stranám
9 Problematika instalací koncových okruhů
10 Komponentní odpisování
11 Aktiva určená k prodeji
12 Náklady na uvedení aktiva do původního stavu
13 Závěrečné shrnutí a doporučení
Závěr
Použité zdroje

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Mezinárodní účetní standardy - vykazování dlouhodobých aktiv
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz