BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Investiční využití obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaická elektrárna"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Investiční využití obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaická elektrárna Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 31 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Jakub Česák, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

finanční analýza, Fotovoltaika, Obnovitelné zdroje, Strukturální fondy

Abstrakt

Cílem této práce bude posoudit investiční záměr výstavby solární elektrárny. K posouzení investičního záměru bude použita finanční kalkulačka společnosti CzechInvest, která bude provázána s předpokládanými finanční výkazy společnosti. Analýza bude vypracována na patnáctileté období. Teoretická část se bude zabývat zejména charakteristikou a možnostmi financování projektu. Dále se zabývá vysvětlením tvorby cen pro tento druh podnikání, jejich vývoj a využití. V poslední části řeší práce využití finančních prostředků získaných z podnikání. V praktické části je řešena zejména problematika podnikatelského plánu, která je v příloze doplněna analytickými tabulkami a zakončena finanční kalkulačkou společnosti CzechInvest.

Obsah

1. ÚVOD
2. Financování projektu
2.1.1. Vlastní kapitál + bankovní úvěr
2.1.2. Vlastní kapitál + bankovní úvěr + podřízený úvěr od ČMZRB
2.1.3. Vlastní kapitál + externí investor + bankovní úvěr
2.1.4. Vlastní kapitál + externí investor (resp. skupina investorů)
2.2 Dotace ze strukturální fondů EU
3. Program EKO-ENERGIE
4. Výkupní ceny - cenové rozhodnutí ERÚ
5. Využitelný vývoj cen na trhu s energiemi
6. Využítí volných peněžních prostředků
7. Podnikatelský záměr
7.1. Název projektu
7.2. Předkladatel
7.3. Právní forma
7.4. Hlavní záměr projektu
7.5. Hlavní podnikatelské aktivity
7.5.1. Výroba elektrické energie ze slunce
7.5.2. Poradenské služby
7.6. Jakost, enviroment a bezpečnost
7.7. Přírodní podmínky
7.7.1. Pozemek
7.8. Harmonogram realizace projektu
7.9. Analýza a prognóza poptávky po produktu
7.10. Charakteristika spotřebitelů
7.11. Citlivost poptávky na cenu a ceny na poptávku
7.12. Rozbor konkurence
7.13. Distribuce, zabezpečení odbytu produktu a způsob uvedení produktu na trh
7.14. SWOT analýza
7.15. Reklama, propagace
7.16. Personální zajištění
7.17. Ekonomicko - finanční situace firmy
7.18. Plán výnosů a nákladů
7.19. Analýza cash - flow projektu
7.20. Zdroje financování - vlastní/cizí
7.20.1. Dotace
7.20.2. Podřízený úvěr ČMZRB
7.21. Časová souslednost vzniku nákladů
7.22. Plán investic
7.23. Dodavatelé
7.24. Rozpočet projektu, včetně analýzy kalkulace hlavních nákladových položek
7.24.1. Hmotný dlouhodobý majetek
7.24.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
7.25. Plánová rozvaha
7.26. Výkaz zisků a ztrát
7.27. Studie proveditelnosti
7.28. Studie o rozmístění panelů
7.29. Geodetické vyměření pozemku
7.30. Energetický audit
8. Finanční kalkulačka CzechInvest
9. Závěr
Použité zdroje a literatura
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně. Student ve své bakalářské práci komplexně analyzuje realizaci výstavby a provozu fotovoltaické elektrárny. V teoretické části jsou postiženy všechny obvyklé scénáře financování, jejich specifika a případná úskalí. V praktické části je přehledně popsán podnikatelský záměr a důležité faktory, které mohou jeho úspěšnost ovlivnit. Velmi správný je přístup nezohledňování případné dotace ve finanční analýze, což v praxi firmy žádající o úvěry často dělají a pokud je bez dotace návratnost úvěru nereálná, je samozřejmě úvěr zamítnut.
  • hodnocení od oponenta:1 - Výborně. Teoretická část práce rozebírá možnosti financování projektu solární elektrárny. Zabývá se také ostatními aspekty provozu projektu, především fungováním trhu s energií a výkupními cenami. Praktická část se pak věnuje jádru práce, podnikatelskému záměru fotovoltaické elektrárny. Tento pak obsahuje v příloze také kompletně vyplněnou finanční kalkulačku CzechInvestu pro program podpory Ekoenergie. V souhrnu je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky na bakalářské práce na FPH VŠE a je možné ji doporučit k obhajobě. Obzvláště je možné vyzdvihnout skutečnost, že autor nejenom posoudil investiční záměr (cíl práce), ale směřuje k jeho naplnění ve své nově založené společnosti.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Investiční využití obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaická elektrárna
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz