BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Financování vysokého školství v Dánsku"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Financování vysokého školství v Dánsku Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 29 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Lucie Hansenová, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Financování vysokého školství, veřejné finance

Abstrakt

Cílem mé práce je popsat systém financování vysokého školství v Dánsku. V první kapitole se soustředím na popis struktury školství v Dánsku. Jen velmi stručně nastíním systém celého školství a poté podrobněji popíši systém vysokého školství. Dále uvedu, pod jaká ministerstva jednotlivé vysoké školy spadají, systém příslušných ministerstev je odlišný od České republiky. Ve druhé kapitole budu popisovat systém financování vysokého školství v Dánsku. Nejdříve se budu stručně věnovat historii a potom současnému systému. Pro srovnání s ostatními státy uvedu ukazatele podílu výdajů na školství na celkových veřejných výdajích, podílů výdajů na školství na hrubém domácím produktu nebo roční výši výdajů na studenta. Zmíním se o tzv. taximeter systému, uvedu, o co se jedná a jak tento systém funguje. Velmi zajímavým tématem je také financování doktorského studia, respektive reforma, která proběhla začátkem devadesátých let. V této oblasti se nachází Dánský program průmyslového partnerství. Cílem partnerství je prostřednictvím doktorského studia usnadnit přenos znalostí z universit do průmyslových podniků. Další důležitou částí této kapitoly bude systém financování výzkumu. Nejdříve se zaměřím na to, z kterých zdrojů je vysokoškolský výzkum financován, jakou mírou se na tomto financování podílí spíše veřejný či soukromý sektor. V další části se zaměřím na jednotlivé obory, kam prostředky na výzkum plynou. Nakonec této kapitoly okrajově zmíním příjmovou stránku státu, jelikož na ní je celý systém financování závislý. Jen díky velmi vysokému daňovému zatížení může tento systém fungovat. Ve třetí kapitole bych se ráda zaměřila na systém podpory studentů, jelikož hlavně v této části je systém zcela odlišný. Jedná se o studentské půjčky, které se praktikují ve větším množství zemí, ale také o granty pro studenty, tedy nárok na určitou měsíční částku na živobytí (poměrně vysokou). Ráda bych podrobněji popsala tento systém včetně vymezení podmínek pro udělení grantů či půjček a vysvětlení, zda udělení grantů závisí na příjmu studentů nebo rodičů. Dále se zaměřím na dobu fungování této podpory studentů, kdy a za jakým účelem vznikla a jak se tento systém dále vyvíjel, či jakými změnami prošel

Obsah

ÚVOD
1.Struktura vysokého školství v Dánsku
Graf 1.1.Podíl obyvatel s terciárním vzděláním v zemích OECD
1.1. Vysokoškolské vzdělání
1.2. Příslušná ministerstva
1.3 Zajišťování kvality
2.Financování vysokého školství v Dánsku
2.1 Veřejné výdaje na vysoké školství
2.2 Výdaje na vysoké školství v poměru k HDP
2.3 Průměrné výdaje na studenta
2.4 Historie Financování
2.5 Taximeter System
2.6 Financování doktorského studia
2.7 Financování výzkumu
2.8 Vývojové trendy
2.9 Příjmová stránka
3. Podpora studentů v Dánsku
3.1 Historie podpory studentů
3.2 Výdaje na granty a půjčky
ZÁVĚR
ZDROJE
SEZNAM TABULEK

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Financování vysokého školství v Dánsku
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz