BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza Severočeské energetiky, a. s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza Severočeské energetiky, a. s. Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 46 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Ondřej Šulc, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Bilanční pravidla, finanční analýza, Horizontální analýza, Severočeská energetika, Vertikální analýza

Abstrakt

Cílem práce je za pomocí finanční analýzy zhodnotit celkové finanční zdraví v podniku Severočeské energetiky, a. s. v letech 2001 – 2004. Dílčí kroky k tomuto cíli budou tvořeny charakteristikami, které se týkají rentability, aktivity, zadluženosti a využití pracovního kapitálu podniku.

Obsah

1 Úvod
2 Metodologická část práce
2.1 Vstupy do finanční analýzy
2.1.1 Rozvaha
2.1.1.1 Aktiva
2.1.1.2 Pasiva
2.1.2 Výkaz zisků a ztrát
2.1.3 Cash flow
2.1.4 Příloha účetní závěrky
2.2 Metody finanční analýzy
2.2.1 Absolutní ukazatele
2.2.1.1 Rozbor horizontální struktury účetních výkazů
2.2.1.2 Analýza vertikální struktury účetních výkazů
2.2.1.3 Analýza pracovního kapitálu
2.2.2 Poměrové ukazatele
2.2.2.1 Ukazatele rentability
2.2.2.2 Du Pontův rozklad
2.2.2.3 Ukazatele likvidity
2.2.2.4 Ukazatele aktivity
2.2.2.5 Ukazatele zadluženosti
2.2.2.6 Ukazatele kapitálového trhu
2.2.3 Souhrnné indexy
2.2.3.1 Altmanova analýza
2.2.3.2 Index IN 2001
2.2.4 Pravidla financování
3 Praktická část práce
3.1 Popis Severočeské energetiky, a. s.
3.1.1 Úvodní informace o společnosti
3.1.2 Základní údaje o společnosti
3.1.3 Stručný historický přehled
3.1.4 Organizační struktura společnosti
3.1.5 Vlastnická struktura společnosti
3.1.6 Kapitálové účasti společnosti
3.1.7 Profil společnosti
3.2 Analýza pomocí absolutních ukazatelů
3.2.1 Horizontální analýza účetních výkazů
3.2.1.1 Horizontální analýza rozvahy
3.2.1.2 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát
3.2.2 Vertikální analýza účetních výkazů
3.2.2.1 Vertikální analýza rozvahy
3.2.2.2 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát
3.2.3 Analýza pracovního kapitálu
3.3 Analýza pomocí poměrových ukazatelů
3.3.1 Ukazatele rentability
3.3.2 Ukazatele likvidity
3.3.3 Ukazatele aktivity
3.3.4 Ukazatele zadluženosti
3.3.5 Ukazatele kapitálového trhu
3.3.6 Du Pontův rozklad
3.4 Souhrnné indexy
3.4.1 Altmanův index
3.4.2 Index IN 2001
3.5 Pravidla financování
4 Závěr
5 Seznam literatury a pramenů
6 Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza Severočeské energetiky, a. s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz