BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Finanční analýza podniku Škoda Auto a. s."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Finanční analýza podniku Škoda Auto a. s. Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 51 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Altmanovo Z-skóre, Du Pontův rozklad, EVA, finanční analýza, Horizontální analýza, ROA, ROE, SW analýza, Ukazatele likvidity, Ukazatele rentability, ukazatele tržní hodnoty, Ukazatele zadluženosti, Vertikální analýza

Abstrakt

Finanční analýza, zhodnocení finančního zdraví podniku Škoda Auto a.s. na základě rozboru konsolidovaných účetních výkazů za roky 2004 až 2006.

Obsah

1 Úvod
2 Metodologická část
2.1 Finanční analýza obecně
2.2 Uživatelé finanční analýzy
2.3 Základní metody finanční analýzy
2.3.1 Horizontální a vertikální analýza
2.3.2 Poměrové ukazatele
2.3.3 Analýza pracovního kapitálu
2.3.4 Bilanční pravidla
2.3.5 Altmanův index důvěryhodnosti
2.3.6 Index důvěryhodnosti IN 2000
2.3.7 Du Pontův rozklad
2.3.8 SWOT analýza
3 Popis podniku
3.1 Historie podniku
3.2 Profil společnosti
3.3 Základní informace o skupině Škoda Auto
3.4 Organizační struktura
3.5 Řídící a kontrolní orgány společnosti
3.6 Významné události roku 2004
3.7 Významné události roku 2005
3.8 Významné události roku 2006
3.9 Významné události roku 2007
4 Zhodnocení finanční situace podniku
4.1 Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů
4.1.1 Horizontální analýza rozvahy
4.1.2 Vertikální analýza rozvahy
4.1.3 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát
4.2 Analýza výkazu cash flow
4.3 Analýza poměrových ukazatelů
4.3.1 Analýza rentability
4.3.2 Analýza aktivity
4.3.3 Analýza zadluženosti
4.3.4 Analýza likvidity
4.4 Analýza pracovního kapitálu
4.5 Bilanční pravidla
4.5.1 Zlaté bilanční pravidlo
4.5.2 Pravidlo vyrovnání rizika
4.5.3 Poměrové pravidlo
4.5.4 Zlaté pari pravidlo
4.6 Modely finančního zdraví podniku
4.6.1 Altmanův index důvěryhodnosti
4.6.2 Index důvěryhodnosti IN 2000
4.6.3 Index důvěryhodnosti IN 2001
4.6.4 Kralickův test
4.7 Taflerův index (T)
4.8 Du Pontův rozklad
4.9 Analýza finanční páky
4.10 Ekonomická přidaná hodnota
4.11 Mezipodnikové srovnání
4.12 SWOT analýza
4.12.1 Silné stránky podniku Škoda Auto
4.12.2 Slabé stránky podniku
4.12.3 Příležitosti podniku
4.12.4 Hrozby podniku Škoda Auto
5 Závěr
6 Seznam tabulek a grafů
7 Literatura
8 Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od vedoucího práce:1 - výborně
  • hodnocení od oponenta:1 - výborně

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Finanční analýza podniku Škoda Auto a. s.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz