BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Využívání evropských finančních zdrojů NNO v mikroregionu Orlicko-Třebovsko"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Využívání evropských finančních zdrojů NNO v mikroregionu Orlicko-Třebovsko Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 40 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

Evropská unie, Mikroregion, Regionální politika

Abstrakt

Téma bakalářské práce je „Využívání evropských finančních zdrojů NNO v mikroregionu Orlicko-Třebovsko“. Jejím cílem je zmapování stavu využívání financí z EU v této lokalitě neziskovými organizacemi od vstupu ČR do Evropské unie, identifikace případných problémů a následný návrh řešení ke zlepšení situace. Teoretická část obsahuje charakteristiku regionální a strukturální politiky, rovněž její principy a cíle, definování regionů EU včetně jejich členění, systém strukturálních fondů a iniciativy Společenství. Důležitou částí je přehled operačních a komunitárních programů dostupných pro NNO od r. 2004 až po současnost. Nedílnou součástí této práce je výzkumné šetření provedené ve 34 neziskových organizacích v mikroregionu Orlicko-Třebovsko. Zabývá se především otázkami, zda NNO eurofinance využívají či nikoliv, jaký mají zájem, do jaké míry jsou informované o dostupných programech, odkud informace získávají, jaké programy již využili či plánují využít a také zda byly jejich projekty úspěšné a jakou finanční částku se jim podařilo získat. V závěru práce jsou shrnuty poznatky z provedeného výzkumu a zhodnocené dosažené cíle.

Obsah

ÚVOD
1 CHARAKTERISTIKA REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU
1.1 Principy regionální politiky
2 CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY
3 REGIONY V EU
3.1 Definování regionů v EU
3.2 Členění územních jednotek NUTS
3.3 Členění územních jednotek NUTS v ČR
4 STRUKTURÁLNÍ FONDY
4.1 Systém strukturálních fondů
5 INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ
6 OPERAČNÍ PROGRAMY
6.1 OP pro období 2000 – 2006
6.2 OP pro období 2007 – 2013
7 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY
7.1 7. rámcový program (Seventh Framework Programme)
7.2 Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
7.3 Program celoživotního učení
7.4 Mládež v akci (Youth In Action)
7.5 eTEN
7.6 Safer Internet
7.7 Life+
7.8 Culture 2007
7.9 Progress
7.10 Public Health
8 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
8.1 Cíle výzkumu
8.2 Použité metody a techniky
8.3 Charakteristika terénu a výzkumného vzorku
8.4 Zpracování výzkumu
8.5 Interpretace výzkumu
8.6 Shrnutí výzkumného šetření
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Využívání evropských finančních zdrojů NNO v mikroregionu Orlicko-Třebovsko
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz