BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Ekologická daňová reforma v ČR"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Ekologická daňová reforma v ČR Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 43 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ivana Hysková, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2009

Klíčová slova

daně, Ekologická daň, Environmentální ekonomie, Ochrana životního prostředí

Abstrakt

Tato práce se zabývá ekologickými daněmi a ekologickou daňovou reformou (EDR). Problematiku ekologických daní a ekologické daňové reformy jsem si zvolila proto, že k 1.1.2008 vstoupila v ČR v platnost EDR, jejíž závěrečná fáze bude završena v roce 2017. Ráda bych zjistila, jak tuto reformu vnímají subjekty v hospodářské sféře, jaký k ní mají postoj, v čem vidí silné a slabé stránky EDR. První část této práce je zaměřena na stručnou charakteristiku ekologických daní a ekologické daňové reformy v České republice a na její zarámování do státní politiky životního prostředí. Další část je zaměřena na problémové okruhy EDR ve vazbě k hospodářské sféře. V poslední části práce se věnuji zkušenostem, názorům a postojům malých a středních podnikatelů k EDR.

Obsah

ÚVOD
1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.1.1 Nástroje politiky životního prostředí
1.1.2 Životní prostředí z pohledu ekonomie
1.2 DAŇ
1.2.1 Rozdělení daní
1.3 EKOLOGICKÁ DAŇ
1.3.1 Charakteristika ekologické daně
1.3.2 Druhy ekologické daně
2 ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA (EDR)
2.1.1 Teorie dvojí dividendy
2.1.2 Směrnice 2003/96/ES
2.1.3 EDR v ČR
2.2 KVALITATIVNÍ PRŮZKUM V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH
2.2.1 Metodika průzkumu
2.2.2 Výsledky kvalitativního průzkumu
2.2.3 Závěry, diskuse a doporučení
ZÁVĚR
POUŽITÁ LITERATURA

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Vedoucí i oponent se shodli na známce 1 - výborně, práce je kvalitně zpracována nejen po obsahové, ale i po technické stránce.
  • hodnocení od vedoucího práce:Autorka zvolila velmi zajímavé a moderní téma, které je průnikem ekonomií a ekologií. S ohledem na určení zvoleného tématu autorka zvolila vhodně použité metody i hloubku analýzy s ohledem k požadavkům stanoveným na bakalářské práce, zejména pak je potřeba vyzdvihnout aplikaci vlastního kvalitativního průzkumu. Autorka v úvodu své práce stanovila poměrně jasně cíl práce včetně "nástřelu" obsahu jednotlivých budoucích kapitol. Je možno konstatovat, že vytčený cíl splněn byl. Práce je velmi dobře logicky strukturovaná, což je patrné již při pouhém prostudování jejího obsahu. Vlastní názory a závěry autorka prezentuje zejména v nejnáročnějších kapitolách, tj. kapitola 2.2. a kapitola "Závěr".
  • hodnocení od oponenta:Práci celkově hodnotím kladně (po obsahové i formální stránce), a to i přes nadbytečně rozsáhlý úvod k problematice. Autorka provedeným kvalitativním průzkumem mezi podniky výrazně přispěla k poznání problematiky v ČR mezi malými a středními podniky (dosavadní studie se soustředily jen na velké "hráče", nebo na domácnosti). Doporučuji autorce dále pokračovat ve studiu problematiky a analýzu dále prohloubit pro účely své diplomové práce. Závěry by pak bylo vhodné publikovat.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Ekologická daňová reforma v ČR
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz