BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza metod ocenění dřevoprodukční funkce lesa na vybraném majetku"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza metod ocenění dřevoprodukční funkce lesa na vybraném majetku Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 34 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. David Sedláček, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2010

Klíčová slova

Metody oceňování

Abstrakt

Cílem bakalářské práce je ocenění a analýza metod kalkulace ceny dřevoprodukční funkce lesa na vybraném majetku různými metodami. Práce se zabývá charakteristikou a analýzou porostů, produkční funkce lesa, přehledem vybraných přístupů a metod při oceňování lesních porostů a pozemků. Dále se bakalářská práce zabývá zvolenými metodami oceňování na vybraném majetku, metodikou výpočtu ceny lesního majetku dle zvolených metod spolu s výpočty, vyhodnocením a závěrečným shrnutím. V bakalářské práci je popsáno několik použitelných přístupů oceňování dřevoprodukční funkce lesa. Z těchto metod byly zvoleny pro kalkulaci ceny dřevoprodukční funkce lesa na vybraném majetku následující metody. Metoda úředního ocenění lesa dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů upraveného prováděcí vyhláškou MF č. 3/2008 Sb. a metoda školy čistého výnosu z lesa (ŠČVL), takzvaná výnosová metoda čistých peněžních toků. Poslední použitá metoda je porovnávací metoda. Pro zpracování kalkulace ceny dle metody úředního ocenění byla použita výše uvedená legislativa, pro kalkulaci výnosovou metodou ŠČVL byly použity obecně platné vzorce výpočtu ceny lesa dle ŠČVL. V porovnávací metodě bylo použito srovnání cen nabízených pozemků na internetových stránkách. Na základě těchto tří výše uvedených metod byla vypočtena cena dřevoprodukční funkce lesa na vybraných dvou lesních pozemcích. Vyhodnocení výsledků je následující: dle úřední metody ocenění lesa byla vypočtena cena prvního pozemku č. 308: podle § 35: 343 420 Kč, podle §39: 287 630 Kč, podle § 40: 230 480 Kč. Druhého pozemku č. 907/4: podle § 35: 40 930 Kč, podle § 39: 32 150 Kč, podle § 40: 24 590 Kč. Podle ŠČVL byla vyčíslena hodnota prvního pozemku 448 435 Kč , druhého pozemku 63 881 Kč. Podle porovnávací metody byla cena prvního pozemku stanovena 267 131 Kč, druhého pozemku 35 617 Kč. Rozdíly v dosažených částkách byly způsobeny odlišnými postupy použitých metod, použitých pro výpočet dřevoprodukční ceny funkce lesa a dále použitými daty. Při porovnávací metodě byla cena nižší patrně podhodnocenými cenami lesních pozemku, které jsou nabízeny k prodeji. Problematika oceňování dřevoprodukční funkce lesa je značně komplikovaná, toto je dáno hlavně velkou složitostí a zvláštnostmi lesa.

Obsah

1. Úvod
2. Rešerše literatury
3. Cíl a metodika práce
4. Charakteristika vybraného majetku
5. Kalkulace výsledků
6. Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza metod ocenění dřevoprodukční funkce lesa na vybraném majetku
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz