BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza hodnotového reťazca firmy Regada s.r.o."

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza hodnotového reťazca firmy Regada s.r.o. Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 40 stran Jazyk práce: slovenština Autor práce: Michal Šiovič, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

finanční analýza

Abstrakt

Cieľom bakalárskej práce je popísať teóriu Michaela E. Portera a aplikovať ju na výrobno – obchodnú spoločnosť. Ako súčasť aplikačnej časti sa autor rozhodol zhodnotiť daný podnik z pohľadu vývoja hodnotového reťazca podniku v čase. V bakalárkej práci je skúmaná fokálna stratégia podniku, upriamujúca pozornosť na nízke náklady. Teoretická časť obsahuje popis teórie M. Portra, ktorá je aplikovaná na výrobnú firmu Regada s.r.o., avšak s určitými obmedzeniami, ktoré podrobne popíšem v úvode aplikačnej časti. Tieto informačné obmedzenia som nútený rešpektovať a aplikácia Portrovej teórie na daný podnik spolu s definovanými cieľmi bakalárskej práce tomu zodpovedá. Podnik nadobúda s plynúcim časom skúsenosti a poznatky, formuje sa jeho stratégia, kladie si nové ciele. S pribúdajúcimi rokmi úspešného fungovania na trhu by mal podnik realizovať svoju činnosť efektívnejšie. Vyššia efektivita sa v tomto prípade môže prejaviť znížením nákladov na danú hodnototvornú činnosť, poprípade zvýšenou mierou diferenciácie produktov podniku pri nezmenených nákladoch. Pokiaľ je daný podnik na dobrej ceste, malo by sa to prejaviť vo výstupoch analýzy hodnotového reťazca. Mojou úlohou je vymedziť hodnotový reťazec podniku, čo umožní lepšie porozumieť jednotlivým vnútropodnikovým procesom a pomôže nájsť tie segmenty, ktoré sú pre daný podnik v oblasti hľadania konkurenčnej výhody rozhodujúce. Po vymedzení hodnotového reťazca sa pokúsim o jeho analýzu, a to z aspektu vývoja nákladov a aktív hodnototvorných činností v čase. Postavenie podniku v oblasti nákladov na hodnototvornú činnosť by sa malo v čase lepšiť. Mojím cieľom je zhodnotiť, či k tomu naozaj dochádza. Toto zmenené postavenie podniku v oblasti nákladov úzko súvisí so správaním aktív podniku. Rozbor aktív a zhodnotenie vývoja týchto aktív v súvislosti s konkurenčnou výhodou v nízkych nákladoch je súčasťou analýzy práve z dôvodu rozpoznania súvislostí medzi konkurenčnou výhodou a správaním aktív podniku.

Obsah

1 Úvod
1.1 Štruktúra práce
1.2 Zdroje informácií
1.3 Cieľ bakalárskej práce
2 Metodologická časť
2.1 Konkurenčná výhoda
2.1.1 Vodcovské postavenie v nízkych nákladoch
2.1.2 Diferenciácia
2.1.3 Fokus
2.2 Hodnotový reťazec
2.2.1 Primárne činnosti
2.2.2 Podporné činnosti
2.2.3 Typy činností
2.2.4 Vymedzenie hodnotového reťazca
2.2.5 Postupnosť vedenia analýzy hodnotového reťazca
2.3 Hodnotový reťazec a rozbor nákladov a aktív
2.3.1 Postup pri rozbore nákladov a aktív
2.4 Hnacie sily nákladov
2.4.1 Úspory alebo straty z veľkovýroby
2.4.2 Získané poznatky a znalosti
2.4.3 Štruktúra využitia kapacity
3 Aplikačná časť
3.1 Úvod
3.1.1 Charakteristika odvetvia v rámci ekonomiky
3.2 História a charakteristika firmy
3.2.1 Produkty
3.2.2 Vývoj v čase
3.3 Hodnotový reťazec firmy Regada s.r.o.
3.3.1 Riadenie vstupných operácií
3.3.2 Výroba a provoz
3.3.3 Riadenie výstupných operácií
3.3.4 Marketing a odbyt
3.3.5 Servis
3.3.6 Infraštruktúra podniku
3.4 Rozbor nákladov a aktív
3.4.1 Popis rozboru a analyzovaných období
3.4.2 Rok 2006 – rozbor nákladov a aktív
3.4.3 Rok 2005 – rozbor nákladov a aktív
3.4.4 Porovnanie analyzovaných období z hľadiska nákladov
3.4.5 Porovnanie analyzovaných období z hľadiska aktív
4 Záver
Zoznam použitej literatúry

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza hodnotového reťazca firmy Regada s.r.o.
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz